By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

(Gäller från och med 25 maj 2018). Det är viktigt för Borås INK att alla som kommer i kontakt med oss känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. På denna sida beskrivs övergripande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på det är:


Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:


Spara personuppgifter

Vi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort. Som dotterbolag till Borås Stadshus AB styrs vi ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, t ex i vår Inkubatorlogg (kundlogg). I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag.


Dina rättigheter

Du har rätt att veta hur vi som bolag hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Se Kontaktuppgifter för information om vem du ska kontakta.

Följande rättigheter har du:


Rätt till rättelse

Borås INK har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.


Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du tidigare har lämnat ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.


Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:

Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.


Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga följder för dig eller som i betydande grad påverkar dig.

Ett automatiserat beslutsfattande är dock tillåtet om du gett ett samtycke, om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal eller om det är tillåtet enligt lagen, såvida lämpliga skyddsåtgärder tas för att skydda dina rättigheter och friheter. Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med Dataskyddsombudet.


Cookies

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbplatser för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion.


Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Borås Stad

Kommunstyrelsen är övergripande personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i kommunen. Inkubatorn i Borås är sedan personuppgiftsansvarig för vår verksamhet. Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss.


Stefan Dinér, VD Inkubatorn i Borås AB
Telefon: 070-601 76 18
E-post: stefan@boras-ink.se

Postadress
Inkubatorn i Borås AB
Box 8000
501 18 Borås

Organisationsnummer: 556685-7362


Dataskyddsombud för Borås Stad

Har du frågor eller synpunkter kan du förutom personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.


E-post: dso@borasregionen.se

Magnus Blomqvist, telefon: 0709-48 78 36
Dan Bodin, telefon: 0709-48 73 31


Kontaktuppgifter till Datainspektionen

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm


Information för utskrift

Hantering av personuppgifter i Borås Stad


FÖLJ utmaningen

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST